Biljart vereniging AgnesKikkeren 18/11/2019
Het is al enige jaren de gewoonte om in de periode rondom Kerstmis (als overbrugging van de najaarscompetitie naar de voorjaarscompetitie) een aantal dagen te kikkeren.
Die (gezellige) traditie willen we uiteraard in stand houden.
Daarom zullen we ook dit kalenderjaar met een aantal “kikker”-dagen afsluiten.
Op de volgende dagen zullen we kikkerprogramma’s vast stellen:
- donderdag 19 december
- vrijdag 20 december
- vrijdag 27 december
- maandag 30 december

Vooralsnog gaan wij er van uit dat iedereen – die aan de onderlinge competitie deelneemt – ook aan het kikkeren mee doet.
Als men op een bepaalde dag verhinderd is, laat dat dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 25 november aanstaande) via de e-mail (jappvandijk@ziggo.nl) aan ondergetekende weten.

Leden, die (nog) niet aan de onderlinge clubcompetitie deelnemen, kunnen – als zij dat leuk vinden – uiteraard ook meedoen.
Stuur dan even (uiterlijk 25 november aanstaande) een e-mail aan ondergetekende (jappvandijk@ziggo.nl).
.

Competitie bandstoten 18/11/2019

Maandag 6 januari starten we met de competitie bandstoten op maandagavonden vanaf 19 u. De competitie zal (afhankelijk van het aantal deelnemers) eindigen rond half april.
Je kan je voor deze competitie opgeven bij John van Dijk (jappvandijk@ziggo.nl). Doe dit voor 1 december. Geef tegelijk met je deelname ook je eventuele verhindering op.

mutaties in het ledenbestand 16/11/2019
Beste leden, in het vervolg gaan we op onze website mutaties vermelden in ons ledenbestand. Zoals bij elke vereniging zijn er leden die ons gaan verlaten, om wat voor reden dan ook, maar gelukkig komen er ook weer nieuwe leden bij. Dit is de eerste keer dat we u hiervan op de hoogte stellen en het is de bedoeling dat we dit in het vervolg regelmatig gaan doen.
De afgelopen tijd hebben zich meerdere nieuwe leden bij ons aangemeld.
Wim Kamerman, 66 jaar
Ton Heuvink, 68 jaar en
Kees Duindam, 67 jaar
Ben van der Salm, 62 jaar
zij hebben zich aangemeld als biljartlid.
Marga van Kampen, 66 jaar is een nieuw jeu de bouleslid.
Tine Floor heeft besloten met ingang van komend jaar haar lidmaatschap van de jeu de boules op te zeggen.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 28/09/2019
Beste leden, donderdag 26 september was er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering in ons clubgebouw. De uitbreidingsplannen van het bestuur werden aangenomen met 53 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Tevens was er het afscheid van penningmeester Bert van der Lubbe. Door het bestuur werd Joost Deutekom gepresenteerd als kandidaat voor deze functie. Aangezien zich geen tegenkandidaten hadden gemeld is Joost de nieuwe penningmeester van onze vereniging.
Niek van Rest gaf een duidelijke presentatie over de discussienota werkgroep aanvullende activiteiten. Als gevolg van deze discussie is een activiteitencommissie gevormd die activiteiten voor onze leden gaat organiseren naast het biljarten en jeu de boules.

Instellen activiteitencommissie 28/08/2019

Beste leden,
Het bestuur van de BV Agnes heeft – zeer tot haar genoegen – in haar laatst gehouden vergadering van woensdag 28 augustus j.l. officieel besloten een Activiteitencommissie in te stellen.
De Activiteitencommissie zorgt – onder verantwoordelijkheid van het bestuur – voor het organiseren van diverse ontspanningsevenementen, met als doel om de binding met de vereniging te verstevigen.
Binnen het taakgebied van de commissie vallen o.a.:
- Jaarlijkse seizoensopening met BBQ
- organisatie en leiding 6-ballentoernooi tijdens najaarsfeesten
- organisatie en leiding 6-boulentoernooi tijdens najaarsfeesten
- organisatie klaverjassen laatste donderdag van de maand (september t/m april)
- eindejaarsactiviteit
- kaartspel Keezen
- ondersteuning bestuur bij lustra en jubilea
- ondersteuning bestuur bij Nieuwjaarsreceptie
- etc.
De verwachting is dat zich gedurende het komende seizoen nog wel enkele activiteiten zullen aandienen. Vanzelfsprekend zullen de leden hierover dan verder worden geïnformeerd.
De commissie, die inmiddels al met veel enthousiasme een vliegende start heeft gemaakt, is als volgt samengesteld:
• Niek van Rest, voorzitter
• Aad Heerings
• Piet Ruijgrok
• Lenie van der Slot-Wassenaar
• Hans Willemse
Het bestuur is bijzonder ingenomen met de bereidheid en medewerking van voornoemde leden en wenst hen veel succes toe en een vruchtbare samenwerking.

Namens het bestuur,
Wim van Kampen,
Secretaris.